Algemene voorwaarden

Prijsoffertes worden louter ter informatie gegeven en gelden geenszins als een aanbod.

De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Iedere opgegeven leveringstermijn is benaderend. Overschrijding ervan kan behoudens wanneer anders uitdrukkelijk werd overeengekomen geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Bij alle opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen draagt VBS BVBA geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. Bij het niet (tijdig) bekomen van vergunningen, voor zover dit niet te wijten is aan overmacht, heeft VBS BVBA het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn welke forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de aannemingsprijs. In geval van vertraging maar waarbij de overeenkomst niet wordt beëindigd zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn.

De klant dient er zorg voor te dragen dat voor aanvang van de werken de werf bereikbaar en vrij is. Bij gebreke hieraan heeft VBS BVBA het recht de overeenkomst te beëindigen en is de klant een forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 3, lid 2 en 3 van deze algemene voorwaarden verschuldigd. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit . Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant.

Alle geleverde materialen blijven eigendom van VBS BVBA tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan een en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materiaal van VBS BVBA dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in voordeel van VBS BVBA. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

Betwistingen over levering, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. VBS BVBA is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 B.Wb. dienen uiterlijk binnen de maand na uitvoering te worden ingeroepen.

Alle tot de aanneming noodzakelijke verzendingen geschieden op risico en kosten van de klant.

De ingebruikname wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de opdracht en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit. Na aanvaarding van het werk draagt VBS BVBA enkel de uitdrukkelijk gegeven waarborgen. De aansprakelijkheid van VBS BVBA  is te allen tijde gelimiteerd tot het totaalbedrag van facturen of aannemingssom.

In afwijking van het burgerlijk wetboek zullen bij – en meerwerken geacht worden aanvaard te zijn door de klant indien hij op mededeling en prijsofferte ervoor niet binnen de 10 dagen negatief heeft geantwoord. Op de opdracht en op eventuele meer- of bijwerken, zal onderstaande prijsherzieningsformule van toepassing zijn. Einde het werk zal deze globaal verrekend worden.

p = aangepaste prijs bij facturatie
P = prijs vermeld op contract
s = gemiddeld uurloon tijdens werken welke zijn aangerekend
S = gemiddeld uurloon op datum contract
i = indexcijfer van de materialen voor de werken welke zijn aangerekend
I = indexcijfer van de materialen op datum contract

Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigd of er geen uitvoering kan worden aan gegeven dan dient de klant een schadevergoeding van 20 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Is de niet-uitvoering van het contract te wijten aan VBS BVBA, dan is deze een  soortgelijke vergoeding verschuldigd  aan de klant.

Alle facturen zijn betaalbaar contant, op datum factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag is de wederpartij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 7% te vermeerderen met de referte-index van de Europese Centrale Bank, en met als minimum totaal 12 % op jaarbasis. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, met een minimum van 61,97 euro, dit alles zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is.

De eventuele nietigheid van één van de clausule van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

Alleen het Vredegerecht te Brasschaat en de rechtbanken van eerste aanleg of van koophandel te Antwerpen zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste gebied kennis te nemen. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.